Send survey response to Gorgias | Alloy Automation